Eira - Správa nemovitostí

Správa nemovitostí

Evidence nemovitostí

Evidence areálů, budov, bytů a pozemků.

Propojení se související dokumentací, smlouvami, opravami, revizemi atd.

Integrace dat Katastru Nemovitostí poskytovaných ČÚZK (za úplatu).

Zpřístupnění dat registru RÚIAN.

Hlídání změn v katastru nemovitostí.

Vizualizace v mapě.

Evidence pasportizačních dat

Evidence technických zařízení budov a dalšího vybavení.

Evidence konstrukčních prvků objektů.

Evidence odběrných míst.

Evidence dat potřených pro sjednání pojištění majetku.

Evidence dat potřebných pro tvorbu daňového přiznání.

Nakládání s majetkem

Evidence vztahů (pachtovní, nájemní, výpůjční, věcná břemena a jiné zátěže) v přímé vazbě na objekty evidované v rámci pasportů.

Evidence související smluvní dokumentace.

Automatické hlídání termínů platnosti smluv.

Vytváření dokumentů na základě definovaných vzorů.

Uživatelsky definovatelné workflow.

Řízení provozních a údržbových činností

Provozní kniha.

Plánování pravidelně se opakujících činností (revize, prohlídky).

Vedení evidence akcí reprodukce majetku ve vazbě na evidované majetkové položky.

Portál pro ohlašování poruch/požadavků a pro přístup dodavatelů.

Informace o okamžitém stavu majetku a termínech jednotlivých akcí.

Automatické upozornění na blížící se termíny.

Dokumentace

Všechny dokumenty týkající se majetku na jednom místě.

Rychlé fulltext vyhledávání.

Archivování historických verzí.

Monitorování přístupů a změn.

Zajištění přístupu k jednotlivým dokumentům dle rolí a kompetencí.

Grafická prezentace

Vizualizace majetku v prostorových souvislostech.

Vizualizace prvků prostorového a technického pasportu v mapách, 2D výkresech a 3D modelech.

Jednotná metodika pro tvorbu a zpracování výkresové dokumentace.

Mapy

Interaktivní mapa pozemků, budov, areálů

Zobrazení map z veřejně dostupných zdrojů (openstreet, letecké snímky, historické mapy, LPIS atd).

Zapínání různých vrstev do jedné mapy.

Vyhledávání adres.

Měření vzdáleností a ploch.

Uživatelské pohledy a tisky.

Majetkový portál

Jednotné prostředí pro přístup zaměstnanců, externích pracovníků, dodavatelů případně veřejnosti.

Plnohodnotný přístup k jednotlivým agendám přes webový prohlížeč.

Rozsah přístupu na základě definice rolí a přístupových práv.

Zpřístupnění dat z dalších systémů.

Konfigurovatelný dashboard pro rychlý přístup k nejdůležitějším informacím.

Přínosy

- Pořádek, jasná historie, jasná zodpovědnost

- Jednotný přístup pro všechny zaměstnance a externí spolupracovníky

- Propojení poboček a efektivní sdílení dat

- Zlepšení přenosu know-how na nové zaměstnance

- Rychlý přístup k datům odkudkoliv a možnost zadávání dat přímo v terénu

- Rychlé zavedení do provozu s postupným přidáváním dalších modulů

- Cloudové řešení s webovým rozhraním

- Data bezpečně uložena bez rizika ztráty, zcizení či hromadného odnesení vlastními zaměstnanci

- Nemusíte pořizovat vlastní HW, starat se o jeho údržbu ani inovace

- Nemusíte zaměstnávat vlastní IT specialisty

- Je možné instalovat i na HW zákazníka a integrovat na ostatní jeho systémy

Získat 30 dní zdarma